بنابر نامه ارسالی از مدیریت فناوری اطلاعات پیام نور استان مقرر گردید وب سایت تمامی مراکز و واحد ها از قالب یکسان برای وب سایت خود استفاده نمایند.

لذا از تاریخ 28/1/1393 این وب سایت به آدرس

neka.mazandaran.pnu.ac.ir

منتقل گردید

 

برای انتقال اینجا کلیک کنید